Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MARAR SPÓŁKA Z O.O.

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych użytkownika strony: www.marar.pl (zwanej dalej Stroną) i sklepu www.marar.pl/sklep (zwanego dalej Sklepem).
Zapoznając się z Polityką prywatności dowiadują się Państwo, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę i Sklep zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe.
1. Administratorem danych osobowych jest: MARAR SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 21/8 44-100 Gliwice, wpisana do wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem
KRS: 0000539444, REGON: 360576652, NIP: 6312655984
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: sprzedaz@marar.pl
2) korespondencyjnie na adres: MARAR SP. Z O.O. ul. Gliwicka 14 kod 44-194 Kleszczów woj. śląskie

§2. Zasady przetwarzania danych.
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:
1. Udzielonej zgody,
2. Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
2. Dane będą przetwarzane w celach:
1) kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.
2) utworzenia i prowadzenia konta użytkownika,
3) realizacji zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży
4) statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
5) wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na MARAR Sp. z o.o.
6) dochodzenia roszczeń
§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
1. Odbiorcami danych osobowych są: 1) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics);
2) podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników;
3) pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
2. Dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
§5. Termin przechowywania danych.
Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:
1) w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
2) w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
§6. Prawa użytkowników
1. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych
2) prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą środków wskazanych w §1 pkt.2.
2. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są nieodpłatne. Jeżeli jednak żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty, która uwzględni administracyjne koszty udzielania informacji lub podejmowania żądanych działań, a nawet odmowy podjęcia działań objętych żądaniem.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Należy jednak mieć na uwadze, że przetworzenie, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem pozostają zgodne z prawem.
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl §7. Pliki cookies.
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Państwa komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakie urządzenie używane jest do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim Państwa wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin. Mogą Państwo w każdym momencie usunąć pliki cookies.
§8. Zmiany polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. O każdej istotnej zmianie zostaną Państwo powiadomieni poprzez informację umieszoną na stronie internetowej. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Państwu regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.